Amenity Lipno - copy
Amenity Špindlerův Mlýn
Amenity Česká Kanada
previous arrow
next arrow

Všeobecné obchodní podmínky

Článek I.

Smluvní vztah

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro postup při uzavírání smlouvy o ubytování a upravují obecná práva a povinnosti mezi ubytovaným (dále jen „Klient“) a provozovatelem jednotlivých resortů Amenity Resorts provozovaných obchodní společností Amenity Resorts s.r.o., IČ: 276 50 626, se sídlem Praha 4, Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00, zapsané v OR, vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 121600 (dále jen „Ubytovatel“), pokud pro konkrétní ubytovací objekty provozované Ubytovatelem nejsou vydány samostatné všeobecné obchodní podmínky. Smluvní vztah mezi Ubytovatelem a Klientem se řídí těmito VOP, příslušnou smlouvou o ubytování, uzavřenou mezi Ubytovatelem a Klientem a v otázkách výslovně neupravených příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dotčenými právními předpisy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v individuálně uzavírané smlouvě. Taková odchylná ujednání v individuálně uzavřené smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Před ustanoveními těchto VOP mají přednost individuální ujednání obsažená ve smlouvě o ubytování. Ubytovatel si vyhrazuje právo uvést ve svých nabídkách i jiné podmínky, které mají přednost před těmito VOP. Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu Ubytovatel doplňovat a měnit elektronickou formou. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na internetových stránkách Ubytovatele www.amenity.cz a bez dalšího zaslána Klientovi, se kterým probíhá proces Rezervace. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění nebo doručením jejího znění Klientovi. V případě nesouhlasu Klienta se zveřejněnou změnou VOP, je Klient povinen tento nesouhlas Ubytovateli písemně sdělit nejpozději do dvou dnů od doručení změny VOP.

 

 Článek II.

Postup při rezervaci a uzavření smlouvy o ubytování

2.1    Ubytovatel nabízí ubytování a další služby s tím související (dále případně jen „Ubytování“) zájemcům prostřednictvím svých internetových stránek www.amenity.cz a prostřednictvím schválených zprostředkovatelů (dále jen „Nabídka“). Nabídka je závazná za podmínek a po dobu v ní uvedených, přičemž Ubytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané Nabídky. Pro účely uzavření smlouvy o ubytování je rozhodný stav Nabídky k okamžiku, kdy Klient provede rezervaci Ubytování prostřednictvím rezervačního systému Ubytovatele.

2.2   Rezervace Ubytování

Rezervace Ubytování probíhá prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře umístěného na webových stránkách Ubytovatele www.amenity.cz., případně jiným způsobem individuálně dohodnutým s Ubytovatelem. Rezervační systém nabízí několik variant rezervace Ubytování, které se odlišují podle doby provedení rezervace Ubytování, způsobu zaplacení a výše ceny za Ubytování, platebních a storno podmínek. Jedná se o tyto varianty: (a) Platba předem, (b) Nevratná rezervace, (c) Včasná rezervace, (d) Zálohová platba (viz článek III.VOP).

Klient na webových stránkách Ubytovatele www.amenity.cz zadá základní požadavky pro Ubytování (termín příjezdu, termín odjezdu, počet a status osob), dále proklikem políčka „Rezervovat“ vstoupí do rezervačního systému Ubytovatele, a následně z nabídky   zvolí variantu rezervace k požadovanému typu Ubytování. V dalším kroku vyplní údaje v rezervačním formuláři úplně a pravdivě (včetně uvedení IČO a DIČ a žádosti o vystavení daňového dokladu, je-li požadován Klientem, a to do poznámky ve formuláři), dále potvrdí zaškrtnutím příslušného políčka skutečnost, že se seznámil a souhlasí s těmito VOP a Zásadami zpracování osobních údajů (které jsou proklikem jejich názvu Klientovi k dispozici) a souhlasí s nimi. Totéž platí v případně zasílání obchodních sdělení Klientovi prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a zpracováním osobních údajů pro tyto účely (dále jen „Rezervace“). Na existenci VOP a Zásad zpracování osobních údajů a jejich znění je Klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Rezervace upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Klientovi nebude umožněno dokončit Rezervaci bez vyslovení souhlasu s VOP a Zásadami zpracování osobních údajů. VOP a Zásady zpracování osobních údajů tvoří nedílnou součást smlouvy.

Před odesláním Rezervace má Klient možnost zkontrolovat si správnost a úplnost údajů v rezervačním formuláři. Údaje uvedené v odeslané Rezervaci jsou považovány za správné a závazné, přičemž další či jiné změny po odeslání Rezervace prostřednictvím rezervačního formuláře nejsou možné. V případě potřeby změn se Klient obrátí na recepci příslušného resortu, ve kterém je poskytováno Ubytování. Rezervaci Klient odešle proklikem políčka „Potvrdit rezervaci“.

Odesláním Rezervace Ubytovateli Klient potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, přičemž s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy o ubytování.

Odesláním Rezervace Klient dává závazně najevo zájem uzavřít Smlouvu o ubytování.

Po odeslání Rezervace je Klient v případě variant Platba předem, Nevratná rezervace (s výjimkou platby kryptoměnou) a Včasná rezervace přesměrován na platební bránu (viz. článek III. VOP) a jejím prostřednictvím uhradí cenu Ubytování, přičemž při placení Klient postupuje podle pokynů na webovém rozhraní. V případě varianty rezervace Zálohová platba a Nevratná rezervace-platba kryptoměnou Klient obdrží od Ubytovatele neprodleně po odeslání Rezervace zprávu na e-mail uvedený v Rezervaci obsahující pokyny k platbě. Po úspěšném provedení platby obdrží Klient potvrzení o přijetí Rezervace obsahující shrnutí Rezervace a potvrzení o provedené platbě.

2.3    Uzavření smlouvy o ubytování

Smlouva o ubytování uzavřená mezi Klientem a Ubytovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Ubytování dle Rezervace a/nebo dle dohody s Ubytovatelem při sjednání Ubytování v Den nástupu na ubytování na recepci resortu, ve kterém Klient požaduje Ubytování (dále jen „Uzavření smlouvy o ubytování na recepci resortu“) se uzavírá podle právního řádu České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva o ubytování“). Je-li Klient fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec výkonu svého povolání, řídí se Smlouva o ubytování ve věcech neupravených VOP rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Smlouva o ubytování a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, ledaže se Klient s Ubytovatelem dohodnou jinak. V takovém případě platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad Smlouvy o ubytování v českém jazyce. Uzavřená Smlouva o ubytování je archivována v elektronické podobě u Ubytovatele, který k ní umožní Klientovi přístup.

Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku pro uzavírání Smlouvy o ubytování. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o ubytování se neliší od základní sazby poskytovatele komunikačních prostředků na dálku a nese je výlučně Klient. Náklady spojené s provedením platby ceny Ubytování nese Prodávající, s případnou výjimkou Klientem zvolené nadstandardní platby.

Klient je povinen uhradit Ubytovateli cenu Ubytování stanovenou v Rezervaci způsobem a za podmínek dle platebních podmínek uvedených v těchto VOP (viz tento bod 2.3.1 a článek VI.VOP). Uzavřením smlouvy o ubytování mezi Klientem a Ubytovatelem se Ubytovatel zavazuje Klientovi poskytnout Ubytování v rozsahu a za podmínek uvedených v Rezervaci a těchto VOP.

Okamžikem uhrazení celkové ceny Ubytování a/nebo zálohy na cenu Ubytování dle Rezervace je mezi Klientem a Ubytovatelem uzavřena Smlouva o ubytování, jejíž součástí jsou tyto VOP, a to na ubytování a služby uvedené v Klientem odeslané Rezervaci či sjednané při Uzavření smlouvy o ubytování na recepci resortu.

2.4    Vyskytnou-li se v Nabídce, Rezervaci a/nebo Potvrzení rezervace chyby v psaní či počítání (zejména zjevně nepřiměřená cena ubytování a/nebo služeb) nebo jiné chybné údaje či jiné nesrovnalosti, Ubytovatel si vyhrazuje právo opravy těchto chyb nebo nápravu jiných nesrovnalostí, jenž provede sám nebo na základě písemného požadavku Klienta.

Článek III.

Platební podmínky

3.1    Platební podmínky a lhůta splatnosti ceny Ubytování se liší v závislosti na výběru varianty rezervace Ubytování, které se odlišují podle doby ode dne provedení rezervace Ubytování do sjednaného dne zahájení čerpání Ubytování Klientem (dále jen „Den nástupu na ubytování “), způsobu zaplacení a výše ceny za Ubytování, platebních a storno podmínek

 • Platba předem
 1. Klient provede Rezervaci kdykoli před Dnem nástupu na ubytování včetně, cena Ubytování je uhrazena Klientem jednorázově ve výši 100 % ceny za Ubytování se splatností v den provedení Rezervace, anebo v Den nástupu na ubytování, jde-li o Uzavření smlouvy o ubytování na recepci resortu, úhrada ceny za Ubytování se provádí bezhotovostně on-line platební kartou prostřednictvím rezervačního systému Ubytovatele postupem dle článku II. odst.2.2 VOP, případně v hotovosti, jde-li o Uzavření smlouvy o ubytování na recepci resortu;
 2. Klient provede Rezervaci v době 31 a více dnů před Dnem nástupu na ubytování, cena Ubytování je uhrazena Klientem dvěma platbami takto:
 3. první část platby ve výši 40 % z ceny Ubytování je uhrazena v den provedení Rezervace
 4. doplatek ve výši 60 % z ceny Ubytování se splatností nejpozději osmý (8) den před Dnem nástupu na ubytování,

přičemž první část úhrady ceny za Ubytování se provádí bezhotovostně on-line platební kartou prostřednictvím rezervačního systému Ubytovatele postupem dle článku II. odst.2.2 VOP, druhá část platby se provádí bankovním převodem na účet Ubytovatele specifikovaný v pokynech k platbě, které budou Klientovi doručeny čtrnáct (14) dnů před Dnem nástupu na ubytování.

 

 • Včasná rezervace – Klient provede Rezervaci v době 90 a více dnů před Dnem nástupu na ubytování, cena Ubytování je uhrazena Klientem jednorázově ve výši 100 % ceny za Ubytování se splatností v den provedení Rezervace, úhrada ceny za Ubytování se provádí bezhotovostně on-line platební kartou prostřednictvím rezervačního systému Ubytovatele postupem dle článku II. odst.2.2 VOP;

 

 • Nevratná rezervace – Klient provede Rezervaci v době 89 až 8 dnů před Dnem nástupu na ubytování, cena Ubytování je uhrazena Klientem jednorázově ve výši 100 % ceny za Ubytování, přičemž pro splatnost a úhradu ceny za Ubytování platí, že platba se provádí bezhotovostně:
 1. on-line platební kartou prostřednictvím rezervačního systému Ubytovatele postupem dle odst.2.2 článku II. VOP se splatností v den provedení Rezervace, anebo
 2. v případě platby kryptoměnou postupem odst.2.2 článku II. VOP, přičemž pokyny Ubytovatele k platbě obsahují odkaz, jehož proklikem je Klient přesměrován do platební brány, kde proběhne přepočet ceny Ubytování na částku kryptoměny, kterou následně Klient dle pokynů webového rozhraní musí zaplatit Ubytovateli v časovém limitu 15 minut od doručení pokynu Ubytovatele k platbě;

 

 • Zálohová platba – Klient provede Rezervaci v době 4 a více dnů před Dnem nástupu na ubytování, cena Ubytování bude Klientem uhrazena jednorázově ve výši 100 % ceny ubytování se splatností do tří (3) dnů od doručení pokynů Ubytovatele k její platbě, přičemž platba probíhá bankovním převodem na účet Ubytovatele specifikovaný v pokynech k platbě.

 

3.2 Platba prostřednictvím platební brány smluvního partnera Ubytovatele je realizována v rámci procesu rezervace Ubytování v rezervační systému Ubytovatele a pro tento způsob platby jsou akceptovány výhradně karty MasterCard, Maestro, VISA a VISA Electron, v případě platby kryptoměnou lze použít výhradně Bitcoin a/nebo LiteCoin.

3.3 Uhrazením ceny Ubytování se rozumí připsání příslušné částky v době její splatnosti na bankovní účet Ubytovatele.

Článek IV.

Cena

4.1 Cenou Ubytování se rozumí cena uvedená v Rezervaci a/nebo v Nabídce aktuální v Den nástupu na ubytování, jde-li o Uzavření smlouvy o ubytování na recepci resortu, jako cena za sjednané ubytování a služby (tj. cena ubytování v příslušném objektu pro sjednaný počet osob, strava, doplňkové služby, wellness služby, pobyt domácího mazlíčka apod.), a to včetně daní a případných slev. Rekreační poplatky nejsou v ceně Ubytování zahrnuty a jejich platba proběhne v den příjezdu na recepci resortu. Rekreační poplatky je povinna hradit každá dospělá osoba od 18 let a jejich výše se závislá na místě pobytu a počtu rezervovaných nocí, přičemž jejich výše se může měnit dle rozhodnutí orgánů územní samosprávy.

4.2    Ubytovatel není oprávněn po dobu platnosti Rezervace jednostranně navýšit cenu Ubytování s výjimkou případů:

 • dojde-li ke změně v Rezervaci (např. změně objektu či termínu, počtu osob, pod.),
 • neprokáže-li nebo nedoloží-li Klient splnění podmínek pro poskytnutí nárokované slevy,
 • dojde-li ke změně právní úpravy či sazeb daně z přidané hodnoty.

4.3    Klient má nárok na poskytnutí slevy z ceny Ubytování, pokud nejpozději při odeslání Rezervace, anebo při Uzavření smlouvy o ubytování na recepci resortu v Den nástupu na ubytování, sdělí Ubytovateli veškeré rozhodné skutečnosti pro uplatnění slevy dle podmínek Ubytovatele pro její poskytnutí, uvedených v Nabídce Ubytovatele. Po uzavření Smlouvy o ubytování, nemá Klient nárok na poskytnutí jakékoli jiné a/nebo další slevy, není-li v článku VIII. Odst.8.1 VOP uvedeno jinak.

4.4    Ceny Ubytování jsou stanoveny v zákonné měnové jednotce České republiky koruně české (Kč, CZK) a jejich úhrada probíhá v zákonné měnové jednotce České republiky koruně české (Kč, CZK), v měně EUR anebo kryptoměnou v případě typu rezervace Nevratná rezervace. Pro přepočet ceny Ubytování na EUR se používá denní kurs měny EUR stanovený ČNB platný ke dni provedení Rezervace, anebo ke Dni nástupu na ubytování v případě Uzavření smlouvy o ubytování na recepci resortu. Pro přepočet ceny Ubytování na kryptoměnu se použije kurz stanovený společností Coinbase platný k okamžiku uskutečnění transakce.

 

Článek V.

Změny v rezervaci

5.1 V případě vzniku okolností, které brání Ubytovateli poskytnout Klientovi Ubytování dle Rezervace, a je-li možné vzhledem k vzniklé situaci poskytnout Klientovi jiné ubytování a/nebo náhradní službu v termínu, rozsahu a kvalitě shodných nebo se alespoň blížících původně objednanému Ubytování, anebo poskytnout stejné Ubytování v náhradním termínu, je Ubytovatel oprávněn a povinen provést odpovídající změny. Ubytovatel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu informovat Klienta o podmínkách této změny a navrhnout tuto změnu Klientovi. Klient je oprávněn v případě nesouhlasu s takto oznámenou změnou od Smlouvy o ubytování odstoupit. Ubytovatel je pak povinen bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy vrátit Klientovi veškerá plnění uhrazená v souvislosti se Smlouvou o ubytování. Na plnění vrácená dle tohoto odstavce se nevztahují ustanovení těchto VOP o storno-poplatku.

Pokud Klient neodstoupí od smlouvy ve lhůtě do 5 dnů od doručení oznámení o takovéto změně, platí, že s takovouto změnou souhlasí.

5.2    V případě nemožnosti poskytnout Klientovi objednanou a zaplacenou službu v rozsahu a kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám, je Ubytovatel povinen vrátit Klientovi plnění uhrazené Klientem na takovouto službu. V případě, že však Ubytovatel poskytne Klientovi s jeho souhlasem náhradní službu stejného nebo vyššího rozsahu a/nebo kvality, považuje se takové náhradní plnění Ubytovatele za poskytnutí původně dohodnuté služby, a Klient tak nemá jakékoli další nároky vůči Ubytovateli z titulu neposkytnutí původně objednané a uhrazené služby.

5.3    V případě, že Klientovi bude poskytnuto Ubytování ve vyšší kvalitě či rozsahu, než bylo uvedeno v Rezervaci bude Klientovi účtována cena Ubytování dle Rezervace.

5.4    Ubytovatel neodpovídá za změny vyvolané z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodů rozhodnutí orgánů veřejné moci, vzniku mimořádných okolností nebo událostí, které nemohl Ubytovatel předvídat nebo kterým nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého rozumně požadovatelného úsilí.

Článek VI.

Zrušení nebo nevyužití rezervace a storno-poplatek

6.1. Výpověď a odstoupení od Smlouvy o ubytování

 1. a) Klient má právo kdykoli před Dnem nástupu na ubytování Smlouvu o ubytování vypovědět bez výpovědní doby a uvedení důvodu a/nebo odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností Ubytovatele a v případech stanovených VOP. Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených těmito VOP a/nebo kdy Klient podstatně poruší povinnosti stanovené Smlouvou o ubytování, těmito VOP a/nebo právními předpisy České republiky. Ubytovatel je oprávněn vypovědět bez výpovědní doby Smlouvu o ubytování před uplynutím sjednané doby v případě, že Klient a/nebo osoby jej provázející i přes výstrahu hrubě porušují své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o ubytování, těchto VOP, ubytovacích či jiných provozních řádů ubytovatele nebo právních předpisů České republiky či dobré mravy.

Zrušení Rezervace

 1. b) Rezervace se považuje za zrušenou v případě varianty rezervace Ubytování Zálohová platba marným uplynutím dne, kdy byl Klient povinen zaplatit doplatek ceny Ubytování v termínu dle článku III.VOP. V důsledku zrušení Rezervace Klient ztrácí nárok na poskytnutí Ubytování dle Rezervace, Ubytovatel je oprávněn poskytnout Ubytování jinému zájemci o ubytování a Klientovi vzniká povinnost zaplatit Ubytovateli storno poplatek. To vše nebude-li mezi Ubytovatelem a Klientem dohodnuto písemně jinak.
 2. c) Rezervace se považuje za zrušenou v případě dle odst.6.7 tohoto článku VI.
 3. d) Rezervace se považuje za zrušenou marným uplynutím dne, ve kterém byl Klient po odeslání Rezervace povinen zaplatit cenu Ubytování a/nebo zálohu na cenu Ubytování v souladu s platebními podmínkami dle VOP v době jejich splatnosti (viz. článek III. odst.3.1 VOP). Smlouva o ubytování v takovém případě nevznikne.

6.2 Klient je povinen zaplatit Ubytovateli storno poplatek v případech uvedených v odst.6.1 písm.a), b) tohoto článku VI. s výjimkou případů, kdy Klient odstoupením od Smlouvy o ubytování využívá svého práva na  odstoupení od Smlouvy o ubytování, které mu za určitých podmínek přiznává zákon nebo od Smlouvy o ubytování odstoupí z důvodů podstatného porušení povinností Ubytovatele.

6.3 Výše storno-poplatku je sjednána v závislosti na variantě rezervace Ubytování a době, která zbývá ode dne doručení řádné výpovědi a/nebo odstoupení od Smlouvy o ubytování, se kterými je podle předchozího odst. 6.2 spojen storno-poplatek, druhé smluvní straně a/nebo ode dne zrušení Rezervace dle odst. 6.1 písm.b)  do Dne nástupu na ubytování. Výše storno-poplatku se počítá v procentuální výši z ceny Ubytování. Při takové výpovědi, odstoupení od Smlouvy o ubytování provedených:

Zálohová platba a Platba předem

 • do 31. (třicátého prvního) dne přede Dnem nástupu na ubytování činí storno-poplatek 5 % ceny Ubytování,
 • od 30. (třicátého) do 8. (osmého) dne přede Dnem nástupu na ubytování činí storno-poplatek 40 % ceny Ubytování,
 • od 7. (sedmého) dne do Dne nástupu na ubytování 100 % ceny Ubytování,
 • po Dni nástupu na ubytování 100 % ceny Ubytování

Včasná rezervace a Nevratná rezervace

 • kdykoliv od dne provedení Rezervace do Dne nástupu na ubytování 100 % ceny Ubytování,
 • po Dni nástupu na ubytování 100 % ceny Ubytování.

V případě zrušení Rezervace dle odst. 6.1 písm.b) u Zálohové platby  činí storno-poplatek 40 %  ceny Ubytování

6.4    Výpověď i odstoupení od Smlouvy o ubytování musí být písemné a musí být doručeny druhé smluvní straně. Smlouva o ubytování je zrušena dnem, kdy písemná výpověď nebo odstoupení byly druhé smluvní straně doručeny.

6.5    Při určení počtu dní zbývajících do Dne nástupu na ubytování pro účely výpočtu výše storno-poplatku se do tohoto počtu dní započítává i den, kdy došlo k doručení písemné výpovědi nebo odstoupení druhé smluvní straně nebo ke zrušení Rezervace, nezapočítává se však do něj Den nástupu na ubytování.

6.6    V případě, že se Klient v Den nástupu na ubytování nedostaví k ubytování a/nebo nevyčerpá sjednaný počet dnů ubytování a/nebo sjednané služby bez zavinění Ubytovatele, nemá Klient nárok na jakoukoli finanční a/nebo jinou náhradu a/nebo poskytnutí náhradního ubytování ani služby ve vztahu k Ubytovateli a Ubytovateli vzniká nárok na uhrazení 100 % ceny Ubytování.

6.7    V případě, že se Klient nedostaví k čerpání Ubytování a Ubytovatel nebude mít od Klienta ve věci jinou zprávu, považuje se Rezervace za zrušenou marným uplynutím 10:00 hod. (desáté hodiny) dne následujícího po Dni nástupu na ubytování. Klient tím ztrácí nárok na poskytnutí Ubytování dle Rezervace s následky dle odst. 6.6 těchto VOP a Ubytovatel je oprávněn poskytnout Ubytování jinému zájemci o ubytování.

6.8    Po účinné výpovědi a/nebo odstoupení od Smlouvy o ubytování či zrušení Rezervace dle odst.6.1. písm.b) je Ubytovatel povinen Klientovi vrátit veškerá plnění, která od něho přijal po započtení storno-poplatku nebo jiných plnění podle Smlouvy o ubytování, nebyla-li celková výše plnění uhrazená Klientem v souladu s těmito VOP vyčerpána, a to do čtrnácti (14) dnů od jejich doručení. V případě, že přijaté plnění od klienta nepostačuje k úhradě storno-poplatku nebo jiných plnění podle smlouvy, je Klient povinen bez zbytečného odkladu po účinném zániku Smlouvy o ubytování poukázat dlužnou částku na bankovní účet Ubytovatele.

6.9    Odstoupením či výpovědí Smlouvy o ubytování není dotčeno právo Ubytovatele na zaplacení ceny Ubytování, eventuálně storno-poplatku, práva smluvních stran na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která vzhledem ke své povaze mají zavazovat strany i po zániku Smlouvy o ubytování.

Článek VII.

Práva a povinnosti klienta

7.1    Základními právy Klienta jsou především:

 • právo na poskytnutí objednaného a zaplaceného Ubytování v rozsahu a za podmínek dle Smlouvy o ubytování,
 • právo na poskytnutí informací týkajících se ubytování a služeb nabízených a poskytovaných Ubytovatelem,
 • právo kdykoli vypovědět bez výpovědní doby smlouvu nebo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností Ubytovatele a v dalších případech dle VOP za podmínek uvedených v těchto VOP, Smlouvě o ubytování nebo právních předpisech České republiky.
 • právo písemně oznámit Ubytovateli, že se namísto něho zúčastní Ubytování dle Smlouvy o ubytování jiná osoba za podmínky, že v takovémto oznámení bude současně prohlášení této osoby (nového Klienta), že souhlasí s ubytováním, službami a jejich cenou uvedenými ve Smlouvě o ubytování a že splňuje veškeré podmínky k účasti na Ubytování, jsou-li vyžadovány. Původní a nový Klient společně a nerozdílně odpovídají za uhrazení celkové ceny uvedené dle Smlouvy o ubytování a administrativních či jiných nákladů, které Ubytovateli vzniknou v souvislosti se změnou Klienta.
 • právo na reklamaci chybně nebo nekvalitně poskytnutého ubytování či služeb a jejich vyřízení v souladu s těmito VOP.
 • právo na ochranu osobních údajů a jiných dat týkajících se Klienta a spolucestujících osob.

7.2    Základními povinnostmi Klienta jsou zejména:

 • povinnost úplně a pravdivě vyplnit Rezervaci, případné přiložené formuláře nutné k poskytnutí Ubytování a předložit při nástupu na Ubytování potřebné doklady k identifikaci Klienta a spolucestujících osob (platný občanský průkaz, platný cestovní pas) a případně bez zbytečného odkladu oznámit změnu těchto údajů.
 • vyplnit a podepsat registrační kartu při registraci k ubytování.
 • povinnost nahlásit Ubytovateli případnou účast cizích státních příslušníků.
 • povinnost nahlásit Ubytovateli změnu počtu osob užívajících objekt a v případě souhlasu Ubytovatele s touto změnou, zapsat je do knihy ubytovaných na recepci Ubytovatele a uhradit za takto neuvedené osoby v Rezervaci cenu Ubytování dle ceníku Ubytovatele. V případě překročení maximálního povoleného počtu osob pro daný objekt a/nebo porušení povinnosti nahlásit osoby neuvedené v Rezervaci a užívající objekt, je Ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení a klienta, osoby ho provázející a další osoby z Ubytování vykázat, přičemž tím se ztrácí nárok na poskytnutí ve Smlouvě o ubytování uvedeného Ubytování stejně jako nárok na náhradu uhrazeného a nevyčerpaného Ubytování.
 • povinnost uhradit Ubytovateli cenu Ubytování s platebními podmínkami uvedenými ve Smlouvě o ubytování a v souladu s těmito VOP a prokázat její zaplacení na základě výzvy Ubytovatele.
 • povinnost uhradit Ubytovateli storno-poplatek v případech uvedených v těchto VOP.
 • povinnost převzít od Ubytovatele doklady nutné k čerpání Ubytování.
 • povinnost dostavit se ve stanoveném čase na místo čerpání Ubytování.
 • povinnost řídit se pokyny zaměstnanců Ubytovatele, ubytovacími a jinými provozními řády Ubytovatele vydanými pro čerpání a poskytování ubytování a čerpání služeb v jednotlivých resortech Amenity Resorts. V případě, kdy Klient nebo osoby ho provázející i přes výstrahu hrubě porušují povinnosti vyplývající ze Smlouvy o ubytování, těchto VOP nebo předpisů (řádů) Ubytovatele, právních předpisů či dobré mravy nebo narušují program či čerpání ubytování a služeb jiných klientů Ubytovatele, je Ubytovatel oprávněn Klienta a osoby ho provázející z ubytování či čerpání služeb vykázat (vypovědět Smlouvu o ubytování bez výpovědní doby), přičemž tento ztrácí nárok na poskytnutí ve Smlouvě o ubytování sjednaného Ubytování, stejně jako nárok na náhradu uhrazeného a nevyčerpaného Ubytování .
 • povinnost Klienta a osob ho provázejících chovat se tak, aby svým chováním nenarušovali či neomezovali čerpání ubytování a/nebo služeb jiných klientů Ubytovatele.
 • povinnost uhradit škodu na majetku Ubytovatele, kterou mu způsobil sám a/nebo osoby ho provázející či jiné osoby, kterým zaviněně umožnil přístup k majetku Ubytovatele.
 • povinnost při Rezervaci uvést, že poptává objekt, kde je ubytování možné s domácím zvířetem a jejich případný počet. V případě, že tak Klient neučiní, je Ubytovatel z důvodu, že pro ubytování klientů s domácími zvířaty je určen pouze omezený počet objektů, respektive v některých resortech není ubytování s domácími zvířaty vůbec povoleno a nebude-li možné Klientovi z důvodu vyčerpání kapacit poskytnout takovýto objekt, oprávněn odmítnout Klienta ubytovat a od Smlouvy o ubytování odstoupit, přičemž tento ztrácí nárok na poskytnutí ve Smlouvě o ubytování sjednaného Ubytování, stejně jako nárok na náhradu uhrazeného a nevyčerpaného Ubytování , nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 • povinnost Klienta doplatit Ubytovateli rozdíl ceny Ubytování po slevě uvedené v Rezervaci v případě, že Klient neprokáže Ubytovateli splnění podmínek pro poskytnutí slevy z ceny Ubytování.
 • Klient (ať už jako fyzická osoba nebo právnická osoba) odpovídá za dodržování povinností vyplývajících ze Smlouvy o ubytování, těchto VOP, ubytovacích a provozních řádů ubytovatele a právních předpisů České republiky ze strany fyzických osob uvedených v Potvrzení rezervace a/nebo ho provázejících.

7.3       Podrobnější úpravu práv a povinností obsahují ubytovací a jiné provozní řády jednotlivých resortů, jež jsou veřejně dostupné klientům v jednotlivých resortech.

Článek VIII.

Reklamace a informace o mimosoudním řešení sporů

8.1    Klient je oprávněn reklamovat u Ubytovatele kvalitu poskytnutého ubytování a/nebo služeb, pokud jejich kvalita či rozsah nebo jiné podmínky neodpovídají rozsahu, kvalitě a podmínkám uvedeným ve Smlouvě o ubytování. Ubytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu zjistit okolnosti reklamace a v případě oprávněné reklamace zabezpečit nápravu vadného stavu či Klientovi poskytnout slevu. Reklamaci je Klient povinen uplatnit u Ubytovatele bez zbytečného odkladu po tom, co zjistí vadné poskytnutí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

8.2    Informace o mimosoudním řešení sporů- Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení sporů (ADR) mezi provozovatelem a klientem vyplývajících z poskytování ubytování a s tím souvisejících služeb (spotřebitelské spory) je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,  ve znění pozdějších předpisů, Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz/ nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Článek IX.

Ostatní ustanovení

9.1   Ubytování Klienta ze strany Ubytovatele je možné nejdříve od 16:00 hod. dne uvedeného v Rezervaci jako první den ubytování. Klient je povinen předat vyklizený objekt v poslední den ubytování uvedený ve Smlouvě o ubytování nejpozději do 10:00 hod. V případě prodlení s předáním vyklizeného objektu Klientem, je Ubytovatel oprávněn účtovat Klientovi za každou započatou hodinu prodlení s předáním vyklizeného objektu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých).

9.2   Nabude-li Ubytovatel důvodné podezření, že Klient užívá objekt v rozporu s podmínkami Smlouvy o ubytování či v rozporu s ubytovacími nebo provozními řády Ubytovatele nebo v rozporu s veřejným pořádkem, je Ubytovatel oprávněn vstoupit do objektu a vykonat kontrolu jeho užívání.

9.3   Ubytovatel neodpovídá za škody vzniklé na funkčnosti elektrických či elektronických zařízeních Klienta a dále za případné omyly či nesprávně poskytnuté informace o akcích či poskytovaných službách ze strany jiných osob.

9.4   Klient, který se ubytuje před 6:00 hod. (šestou) ranní, platí sazbu za celou předcházející noc.

9.5   Žádná parkovací plocha jednotlivých resortů Amenity Resorts, včetně garáží, není hlídaným parkovištěm nebo hlídanou garáží a ubytovatel ani neposkytuje jakýkoli dohled nad zaparkovanými vozidly klientů a/nebo jejich příslušenstvím.

9.6   Zaškrtnutím pole „Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a zpracováním osobních údajů pro tyto účely“ v rezervačním formuláři Ubytovatele umístěném na webové stránce www.amenity.cz (dále jen „Rezervační formulář“) a jeho odesláním (případně není-li Smlouva o ubytování uzavřena prostřednictvím rezervačního systému Ubytovatele umístěného na www.amenity.cz pak jiným výslovným a prokazatelným projevem jeho vůle Klient:

(i) potvrzuje, že veškeré osobní údaje uvedené v Rezervačním formuláři (či jiném prokazatelném projevu jeho vůle obsahujícím požadované informace, není-li Smlouva o ubytování uzavřena prostřednictvím rezervačního systému Ubytovatele) jsou pravdivé a správné, že byl poučen o svých právech souvisejících se správou a zpracováním jeho osobních údajů, zejména o tom, že má práva dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) – vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Ubytovateli jako správci údajů informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si u Ubytovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po Ubytovateli výmaz těchto osobních údajů, na přenositelnost údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. resp. seznámil se s obsahem Zásad zpracování osobních údajů a k obchodním sdělením, které jsou k dispozici na webové stránce www.amenity.cz a v Rezervačním formuláři, a

(ii) uděluje na základě předchozího poučení svůj souhlas:

 • se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu Nařízení Ubytovatelem jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem Ubytovatel uzavře příslušnou smlouvu dle Nařízení, včetně zpřístupnění a předání poskytnutých údajů těmto zpracovatelům a osobám dle spolupracujícím s Ubytovatelem na základě smlouvy ve smyslu Nařízení, a to
  • v rozsahu údajů jeho jména, příjmení, adresy, čísla telefonu a e-mailové adresy jím uvedených v Rezervačním formuláři (či jiném prokazatelném projevu jeho vůle obsahujícím tuto informaci, není-li Smlouva o ubytování uzavřena prostřednictvím rezervačního systému Ubytovatele
  • na dobu neurčitou, resp. do odvolání či odmítnutí jeho souhlasu, resp. vyslovení jeho nesouhlasu,
  • pro účely obchodní a marketingové, zejm.  nabízení obchodu, služeb, produktů a informování o akcích a aktivitách jak Ubytovatele, tak třetích osob- společnosti GOLF EXPLOITATION, s.r.o., IČ 25154010, se sídlem Praha 4 – Kunratice, PSČ 14800, Ratajova 1113/8, e- mail kontakt info@golf-exploitation.cz  a osob tvořících s ubytovatelem koncern ve smyslu příslušné právní úpravy, zejména společnost 3M Developer, a.s., IČ 27196585, se sídlem Praha 4 – Kunratice, PSČ 14800, Ratajova 1113/8, e-mail kontakt: info@3mdeveloper.cz, a to nabídek realizovaných ze strany jak Ubytovatele, tak těchto třetích osob, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále případně jen „Zákon o službách IS“);
 • s využíváním podrobností elektronického kontaktu, který uvedl v Rezervačním formuláři (či jiném prokazatelném projevu jeho vůle obsahujícím tuto informaci, není-li Smlouva o ubytování uzavřena prostřednictvím rezervačního systému Ubytovatele ), za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu Zákona o službách IS (tj. se zasíláním obchodních sdělení Klientovi prostřednictvím elektronických prostředků Ubytovatelem a třetími osobami uvedenými v předchozím odstavci), která budou zahrnovat obchodní sdělení týkající se výrobků, služeb, produktů a aktivit jak ubytovatele, tak třetích osob uvedených v předchozím odstavci.

9.8  Zaškrtnutím pole „Souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami“ v Rezervačním formuláři a jeho odesláním (případně není-li  Smlouva o ubytování uzavřena prostřednictvím rezervačního systému Ubytovatele  pak jiným výslovným a prokazatelným projevem jeho souhlasu s VOP) Klient potvrzuje, že se seznámil s obsahem Zásad zpracování osobních údajů a k obchodním sdělením, které jsou k dispozici na webové stránce www.amenity.cz a byl tak ve smyslu Nařízení poučen o svých právech souvisejících se správou a zpracováním jeho osobních údajů.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto VOP ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování, uzavřené mezi Klientem a Ubytovatelem.

10.2 Je-li v těchto VOP požadována písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formou dopisu, faxem nebo e-mailem.

10.3 Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.

10.4 V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se Klient a Ubytovatel zavazují řídit právními předpisy České republiky, dobrými mravy a zvyklostmi v oblasti poskytování ubytovacích služeb a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.

10.5 Tyto VOP nabývají účinnosti dne 22.7.2021.