Amenity Lipno - copy
Amenity Špindlerův Mlýn
Amenity Česká Kanada
previous arrow
next arrow

Informace ke zpracování osobních údajů

Informace ke zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále případně jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) a k souhlasu s využitím podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále případně jen „Zákon o službách IS“)

Společnost Amenity Resorts s.r.o., se sídlem Praha 4- Kunratice, Ratajova 1113/8, IČ: 27650626, e-mail kontakt: amenity@amenity.cz  (dále jen „Společnost“) o Vás jako správce osobních údajů zpracovává či bude zpracovávat osobní údaje, to vše ve smyslu Zákona ochraně osobních údajů, které jste Společnosti poskytl/a či poskytnete, a to v souvislosti s poskytnutím ubytovacích služeb ubytovatelem (Společností) v areálech jím provozovaných (komplex ubytovacích a rekreačně sportovních zařízení – Amenity Resort).

Ve smyslu § 5 odst. 4 a § 11 Zákona o ochraně osobních údajů Vás tímto informujeme, že:

 1. osobní údaje Vaše, jakož i spolucestujících osob, které je třeba vyplnit (ev. jsou automaticky vyplněny dle zadaných údajů) v rezervačním formuláři umístěném na webové stránce www.amenity.cz (dále jen „rezervační formulář“) se poskytují pro
  1. účely  sjednání, uzavření, plnění smlouvy o ubytování a pro případné uplatnění nároků z ní vyplývajících (vyjma osobních údajů spolucestujících), pokud zvolíte pojištění storna zájezdu, pak i pro
  2. účely sjednání, uzavření a plnění smlouvy o pojištění storna zájezdu, dále pro
  3. účely vedení evidenční knihy a splnění povinností Společnosti jako ubytovatele dle zákona č.565/1990 Sb., v případě cizinců pak současně i pro
  4. účely vedení domovní knihy a splnění povinností Společnosti jako ubytovatele dle zákona č.326/1999 Sb. a pro
  5. účely obchodní a marketingové, zejm. nabízení obchodu a služeb, informování o nabídkách, akcích a aktivitách jak Společnosti, tak třetích osob- společnosti GOLF EXPLOITATION, s.r.o., IČ 25154010, se sídlem Praha 4 – Kunratice, PSČ 14800, Ratajova 1113/8, e- mail kontakt info@golf-exploitation.cz  a osob tvořících se Společností koncern ve smyslu příslušné právní úpravy, zejm. společnost 3M Developer, a.s., IČ 27196585, se sídlem Praha 4 – Kunratice, PSČ 14800, Ratajova 1113/8, , e-mail kontakt: info@3mdeveloper.cz, a to nabídek realizovaných ze strany jak Společnosti, tak těchto třetích osob, jakož i zasílání obchodních sdělení dle Zákona o službách IS (vyjma osobních údajů spolucestujících) Společností a třetími osobami uvedenými v tomto odstavci, která budou zahrnovat obchodní sdělení týkající se výrobků, služeb, produktů a aktivit jak Společnosti, tak třetích stran uvedených v tomto odstavci;
 2. rozsah poskytnutí údajů:
  1. pro účely pod bodem 1) i.-jméno, příjmení, bydliště, datum narození, e-mail a telefon, datum zahájení a ukončení pobytu, částka za ubytování a služby s ubytováním spojené,
  2. pro účely pod bodem 1) ii. – jméno, příjmení, datum narození, popř. jiný identifikační údaj a další údaje dle požadavku pojišťovny, číslo a cena rezervace, počátek a konec rezervace,
  3. pro účely pod bodem 1) iii. – u fyzické osoby poplatníka místního poplatku doba ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu,
  4. pro účely pod bodem 1) iv. – jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování a
  5. pro účely pod bodem 1 v. – jméno, příjmení, adresa (vč. telefonu a e-mailové adresy);
 1. vzhledem k povaze stávajících (i potenciálních) vzájemných vztahů (smluvní vztahy) je poskytnutí shora uvedených údajů a/nebo souhlasu k jejich zpracování (je-li vyžadován) dobrovolné. Odmítnutí jejich poskytnutí v požadovaném rozsahu má však zpravidla za následek nemožnost uzavření příslušné smlouvy (údaje poskytované pro účely obsažené v bodu 1 písm. i.-iv.). Společnost smí zpracovávat osobní údaje a šířit obchodní sdělení pouze se souhlasem osoby, k níž se údaje vztahují, pokud zákon nestanoví jinak. Zákon o ochraně osobních údajů a Zákon o službách IS stanoví výjimky, kdy není třeba souhlasu ke zpracování osobních údajů. Zákon o ochraně osobních údajů tak činí  v § 5 odst.2,kdy je zpracování údajů nezbytné pro uzavření a plnění smluv či pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Společnosti (údaje  pod bodem 2) písm.a) a b) nebo pro dodržení právní povinnosti uložené Společnosti zákonem (údaje pod bodem 2) písm. c) a d), a dále v § 5 odst.5, kdy Společnost, pokud od Vás osobní údaje získala v souvislosti se svojí činností, může pro marketingové účely-nabízení obchodu či služby, použít údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, adresa. Zákon o službách IS výjimku stanovuje v § 7, kdy souhlasu není potřeba pro zasílání obchodního sdělení týkajících se vlastních obdobných výrobků a služeb, pokud Společnost anebo společnosti získaly podrobnosti elektronického kontaktu pro elektronickou poštu od svého zákazníka v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby podle požadavků Zákona o službách IS za předpokladu, že zákazník má možnost souhlas odmítnout zákonem stanoveným způsobem, pokud tak již dříve neučinil. Udělený souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů můžete kdykoliv písemně odvolat,  se zpracováním údajů pro obchodní a marketingové účely a zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronické pošty na Váš e-mail můžete kdykoli vyjádřit svůj nesouhlas, a to vše buď na kontaktní adresy uvedené v těchto Informacích nebo při zaslání jednotlivé zprávy elektronickou poštou též kliknutím na příslušné pole zprávy, jímž lze souhlas s využitím e-mailové adresy odmítnout. Vzhledem k tomu, že Společnost, případně společnosti tvořící ve smyslu platné právní úpravy koncern (zejména společnosti 3M Developer, a.s., IČ , se sídlem Praha 4 -Kunratice, PSČ 14800, Ratajova 1113/8) a společnosti GOLF EXPLOITATION s.r.o., IČ se sídlem Praha 4 – Kunratice, PSČ 14800, Ratajova 1113/8, které, stejně jako Společnost, podnikají v oblasti ubytovacích a sportovně rekreačních služeb (komplex ubytovacích a rekreačně sportovních zařízení – Amenity Resort) Vám hodlají zasílat elektronicky sdělení a nabídky v oblasti marketingu, nabídky a podpory obchodu týkající se celého segmentu jejich služeb a výrobků, je pro tyto účely potřebný Váš souhlas. Pokud svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů pro tyto účely neodmítnete v rámci Objednávky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (v registračním formuláři či jiným výslovným a prokazatelným projevem Vaší vůle shodného obsahu v případě, že Objednávka není realizována prostřednictvím webové stránkywww.amenity.cz), udělujete tento souhlas pro obchodní a marketingové účely- nabídky obchodu, služeb a produktů a informování o akcích a aktivitách jak Společnosti, tak společností uvedených v tomto bodu 3) zasílaných těmito společnostmi elektronicky s využitím Vaší e-mailové adresy a ke zpracování osobních údajů pro tyto účely (včetně předávání údajů mezi těmito osobami jako zpracovateli či osobám spolupracujícím ve smyslu § 14 Zákona o ochraně osobních údajů v rozsahu potřebném pro daný účel);
 2. zpracovávat osobní údaje lze po dobu nezbytnou pro dosažení stanovených účelů, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, nejdéle však po dobu platnosti příslušné smlouvy či do úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících ze smlouvy (případně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy), v případě zpracování údajů pro obchodní a marketingové účely, vč. zasílání obchodních sdělení dle Zákona o službách IS po dobu neurčitou;
 3. Společnost jako správce osobních údajů je oprávněna na základě smlouvy dle § 6 Zákona o ochraně osobních údajů pověřit zpracováním osobních údajů jinou osobu jako zpracovatele, zahrnující i předání osobních údajů pro vymezený účel a rozsah jejich zpracování.  V  případě osobních údajů pod bodem 2) písm.b) zpracovávaných pro účely uvedené v bodu 1) písm. ii. je touto osobou Česká podnikatelská pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 18600, IČ 63998530; v případě údajů pod bodem 2) písm.e) zpracovávaných pro účely uvedené v bodu 1) písm.v. jsou jimi společnosti tvořící ve smyslu platné právní úpravy koncern (zejména společnosti 3M Developer, a.s., IČ 27196585, se sídlem Praha 4 -Kunratice, PSČ 14800, Ratajova 1113/8), e- mail kontakt info@3mdeveloper.cz a společnosti GOLF EXPLOITATION s.r.o., IČ 25154010, se sídlem Praha 4 – Kunratice, PSČ 14800, Ratajova 1113/8, e- mail kontakt info@golf-exploitation.cz Společnost může také zpřístupnit a předat poskytnuté údaje osobám dle § 14 Zákona spolupracujícím se Společností jako správcem na základě smlouvy, a to pouze v rozsahu a za podmínek stanovených správcem nebo zpracovatelem; tyto osoby mají zákonnou nebo smluvně převzatou povinnost mlčenlivosti;
 4. poskytnuté osobní údaje budou zpracovávat (manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky) osoby zvláště k tomu pověřené. Tyto osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo papírové formě se zabezpečeným přístupem;
 5. Společnost je povinna (a na základě jejího pokynu i zpracovatel) provést likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly zpracovávány, nebo na základě Vaší žádosti dle § 21 Zákona o ochraně osobních údajů;
 6. máte práva dle §§ 11,12 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů, zejména právo přístupu ke svým osobním údajům a na základě Vaší písemné žádosti Vám správce osobních údajů bezplatně poskytne informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných;
 7. máte právo, domníváte-li se, že správce osobních údajů nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů:
  1. požádat správce osobních údajů nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby správce osobních údajů nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; správce osobních údajů nebo zpracovatel jsou povinni neprodleně odstranit takto vzniklý stav, je-li Vaše žádost shledána oprávněnou;
 1. máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s podnětem nebo stížností, pokud správce osobních údajů nebo zpracovatel nevyhoví Vaší žádosti podle předchozího odstavce, můžete se na tento úřad obrátit i přímo,
 2. Společnost prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.