Amenity Lipno - copy
Amenity Špindlerův Mlýn
Amenity Česká Kanada
previous arrow
next arrow

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a zpracováním osobních údajů pro tyto účely

Zaškrtnutím pole „Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a zpracováním osobních údajů pro tyto účely“ v rezervačním formuláři umístěném na webové stránce www.amenity.cz (dále jen „rezervační formulář“) a jeho odesláním (případně, není-li  objednávka ubytování a služeb realizována prostřednictvím webové stránky www.amenity.cz,  pak jiným výslovným a prokazatelným projevem vůle)

potvrzuji, že veškeré osobní údaje mnou poskytnuté společnosti Amenity Resorts s.r.o., IČ: 276 50 626, se sídlem Praha 4, Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00, zapsané v OR, vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 121600, , e-mail kontakt: info.amenity@amenity.cz (dále jen „ubytovatel“) v souvislosti s uzavřením smlouvy o ubytování prostřednictvím rezervačního formuláře či jiným prokazatelným způsobem, není-li objednávka ubytování a služeb realizována prostřednictvím webové stránky www.amenity.cz, jsou pravdivé a správné, že jsem byl/a poučen /a o svých právech souvisejících se správou a zpracováním mých osobních údajů, zejména o tom, že mám práva dle § 11, 12, 21 zák. č. 101/2000 Sb., č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), resp. seznámil/a jsem se s obsahem Informací ke zpracování osobních údajů a k obchodním sdělením, které jsou k dispozici na webové stránce www.amenity.cz, a

uděluji na základě předchozího poučení svůj souhlas:

  • se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů ubytovatelem jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem ubytovatel uzavře příslušnou smlouvu dle § 6 Zákona o ochraně osobních údajů, včetně zpřístupnění a předání poskytnutých údajů těmto zpracovatelům a osobám dle § 14 Zákona o ochraně osobních údajů spolupracujícím s ubytovatelem na základě smlouvy, a to
    • v rozsahu údajů mého jména, příjmení, adresy, čísla telefonu a e-mailové adresy mnou uvedených v rezervačním formuláři (či jiném prokazatelném projevu vůle obsahujícím tuto informaci, není-li objednávka ubytování a služeb realizována prostřednictvím webové stránky www.amenity.cz ),
    • na dobu neurčitou, resp. do odvolání či odmítnutí mého souhlasu, resp. vyslovení mého nesouhlasu,
    • pro účely obchodní a marketingové, zejm. nabízení obchodu, služeb, produktů a informování o akcích a aktivitách jak ubytovatele, tak třetích osob- společnosti GOLF EXPLOITATION, s.r.o., IČ 25154010, se sídlem Praha 4 – Kunratice, PSČ 14800, Ratajova 1113/8, e- mail kontakt info@golf-exploitation.cz  a osob tvořících s ubytovatelem koncern ve smyslu příslušné právní úpravy, zejm. společnost 3M Developer, a.s., IČ 27196585, se sídlem Praha 4 – Kunratice, PSČ 14800, Ratajova 1113/8, , e-mail kontakt: info@3mdeveloper.cz, a to nabídek realizovaných ze strany jak ubytovatele, tak těchto třetích osob, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále případně jen „Zákon o službách IS“);
  • s využíváním podrobností elektronického kontaktu, který jsem uvedl v rezervačním formuláři (či jiném prokazatelném projevu vůle obsahujícím tuto informaci, není-li Objednávka realizována prostřednictvím webové stránky www.amenity.cz ), za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu Zákona o službách IS (tj. se zasíláním obchodních sdělení mé osobě prostřednictvím elektronických prostředků ubytovatelem a třetími osobami uvedenými v předchozím odstavci), která budou zahrnovat obchodní sdělení týkající se výrobků, služeb, produktů a aktivit jak ubytovatele, tak třetích stran uvedených v předchozím odstavci.